0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

PARADIGMA, s.r.o., Javorová 2137/6, 931 01  Šamorín, IČO: 36 662 330  a

PARADIGMA Consulting, s. r. o., Javorová 2137/6, 931 01 Šamorín, IČO: 36 282 171

jako provozovatel, poskytuje za účelem dodržování spravedlnosti

a transparentnosti vůči dotyčným osobám toto seznámení dotyčné osoby

o zpracováním osobních údajů podle článků 13. a14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení“) a § 19 Zákona NR SR č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů

pod názvem

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Účel zpracování osobních údajů – Call centrum:

  • v rámci činnosti dochází ke zpracování osobních údajů při poskytování služeb zákazníkům, hotline, podpora, nahrávání hovorů / obsluha klientů,
  • okruh dotčených osob: fyzické osoby - klient, který volá na zákaznickou linku, klienti, které kontaktuje provozovatel,
  • seznam osobních údajů: audio záznam, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, email a poznámky související s touto činností,
  • právní základ zpracování osobních údajů: souhlas subjektu údajů,
  • kategorie příjemců: subjekty, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob: soudy, orgány činné v trestním řízení,
  • přenos osobních údajů do třetích zemí se neprovádí.

Lhůty pro vymazání osobních údajů: 5 let. Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje. Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být dotyčná osoba o této skutečnosti informována. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila

Účel zpracování osobních údajů – Kontaktní formulář:

V rámci činnosti dochází ke zpracování osobních údajů v evidenci klientů za účelem zaslání odpovědi na položenou otázku

Okruh subjektů údajů: fyzické osoby - klienti

Seznam osobních údajů: titul, jméno a příjmení, e-mail

Právní základ zpracování osobních údajů: souhlas subjektu údajů

Kategorie příjemců: subjekty, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob: soudy, orgány činné v trestním řízení

Přenos osobních údajů do třetích zemí se neprovádí.

Lhůty pro vymazání osobních údajů: 1 rok

Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být dotyčná osoba o této skutečnosti informována. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila

Účel zpracování osobních údajů v Evidenci došlé a odeslané pošty a ve zprávě registratury:

V rámci činnosti dochází ke zpracování osobních údajů při evidenci došlé a odeslané posty a úkony spojené se správou registratury

Okruh subjektů údajů: fyzické osoby – adresáti, zaměstnanci

Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa, název organizace, pracovní zařazení, e-mailová adresa, předmět a obsah pošty

Právní základ zpracování osobních údajů: Zákon č.j. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců: subjekty, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob: soudy, orgány činné v trestním řízení

Přenos osobních údajů do třetích zemí se neprovádí.

Lhůty pro vymazání osobních údajů:

 

Bežná korespondence

3 roky

Registraturní deník

10 rokov

Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

z důvodu dodržování zásady minimalizace jsou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje nezbytným zákonným požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování.

Účel zpracování osobních údajů v Evidenci účetních a daňových dokladů:

V rámci činnosti dochází ke zpracování osobních údajů při zpracování účetních dokladů a agendy spojené s jejím zpracováním

Okruh subjektů údajů: fyzické osoby – klienti, zaměstnanci

Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankovního účtu fyzické osoby

Právní základ pro zpracování osobních údajů: 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č.j. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, zákon č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 152/1994 Sb. o sociálním fondu ao změně zákona 286/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.j. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců: sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, daňový úřad a subjekty, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob: soudy, orgány činné v trestním řízení a zprostředkovatelé: BAZL, spol. s r. o., 930 52 Blahová 132, 44446489

Přenos osobních údajů do třetích zemí se neprovádí.

Lhůty pro vymazání osobních údajů:

Účtovní doklady

10 rokov

Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

z důvodu dodržování zásady minimalizace jsou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje nezbytným zákonným požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování.

Účel zpracování osobních údajů v Evidenci smluv:

V rámci činnosti dochází ke zpracování osobních údajů, které je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby.

Okruh subjektů údajů: fyzické osoby – smluvní strana

Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, titul, trvalý/přechodný pobyt, číslo účtu fyzické osoby, název banky, číslo občanského průkazu, údaje týkající se předmětu smlouvy

Právní základ zpracování osobních údajů: § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů

Kategorie příjemců: subjekty, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob: soudy, orgány činné v trestním řízení

Přenos osobních údajů do třetích zemí se neprovádí.

Lhůty pro vymazání osobních údajů:


Smlouvy

10 rokov

Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

z důvodu dodržování zásady minimalizace jsou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje nezbytným smluvním požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování.

Účel zpracování osobních údajů - Fotografie:

V rámci činnosti dochází ke zveřejňování fotografií na webovém sídle provozovatele, sociálních sítích, nástěnných tabulích, letácích, tiskovinách, printových a elektronických médiích za účelem propagace a prezentace společnosti

Okruh subjektů údajů: fyzické osoby

Seznam osobních údajů: fotografie

Právní základ zpracování osobních údajů: souhlas subjektu údajů

Kategorie příjemců subjekty, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob: soudy, orgány činné v trestním řízení

Přenos osobních údajů do třetích zemí se neprovádí.

Lhůty pro vymazání osobních údajů:


Fotografie


po dobu trvání účelu

Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být dotyčná osoba o této skutečnosti informována. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila

Účel zpracování osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání:

V rámci činnosti dochází ke zpracování osobních údajů při evidenci uchazečů o zaměstnání

Okruh subjektů údajů: Fyzické osoby – uchazeči o zaměstnání

Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, přechodný pobyt, datum narození, telefonní číslo, vzdělání, praxe, e-mailová adresa, další údaje v rozsahu životopisu, motivačního dopisu a žádosti o zaměstnání, zvukový záznam

 

Lhůty pro vymazání osobních údajů:

CV

2 ROKY

zvukový záznam

2 roky

 

Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být dotyčná osoba o této skutečnosti informována. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila

Dotčené osoby, o kterých jsou zpracovávány osobní údaje pro konkrétní vymezené účely, mohou uplatnit následující práva:

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům - Právo na opravu osobních údajů - Právo na vymazání osobních údajů - Právo na omezení zpracování osobních údajů - Právo namítat

proti zpracovávání osobních údajů - Právo na přenos svých osobních údajů - Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, tzn. Úřadu na ochranu osobních údajů ČR

Uvedená práva subjektu údajů jsou blíže specifikována v článcích 15 až 21 nařízení. Dotčená osoba si uvedená práva uplatňuje v souladu s Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy. Vůči provozovateli může dotyčná osoba svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti nebo elektronickými prostředky. V případě, že dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace mohou být takto poskytnuty za předpokladu, že dotyčná osoba prokázala svou totožnost.

PARADIGMA, s.r.o. přijala všechna přiměřená personální, organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů s cílem v co největší míře snížit riziko jejich zneužití. Ve smyslu naší povinnosti vyplývající z článku 34 Nařízení Vám jako dotčeným osobám oznamujeme, že nastane-li situace, že jako provozovatel porušíme ochranu Vašich osobních údajů způsobem, který pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost sdělíme .

Právní předpisy a sní související způsoby zpracovávání Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na naší webstránce a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad nebo v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi, resp. používání naší webstránky tyto zásady pravidelně kontrolovaly.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na naši Odpovědnou osobu poskytovanou společností JUDr. Iveta Gálošová Bušová, a v souladu s § 44 zákona č.j. 18/20128 Sb. a článkem č.37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, nám poskytuje zodpovědnou osobu, kterou můžete kontaktovat na adrese galosova@poradenska.sk. Více informací si můžete přečíst zde: poradenska.sk Všechny vaše podněty a stížnosti řádně prověříme a zašleme Vám vyjádření.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27; Tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.